GDPR политика за защита на личните данни

Политика за използване на личните данни при регистрация на сайта на Театро Арт

Последна актуализация: 1.0 - 2024-02-20

        I. Въведение

                               1. Театро Арт, с адрес на управление София, ул. " Върбица" 12, тел: 00 359 2/ 494 99 80 , електронна поща TheatroART@gmail.com, обработва лични данни съгласно българското законодателство. Театърът контролира и определя целите и средствата за обработване на личните данни и е отговорен за съхранението и използването на лични данни на хартиен и електронен носител.

                               2. Предоставянето на личните Ви данни има изцяло доброволен характер. Отказът от предоставянето им е основание на Театъра за отказ да предостави услуга.

                               3. Сигурността и правилното използване на личните данни са от изключително значение както за нашите потребители, така и за Театъра. Затова за нас е важно потребителите да разбират защо и как обработваме тяхната лична информация. След вход в електронната страница на Театъра, избор на меню "Профил -Регистрация", потребителят следва да приеме и да се съгласи с настоящите условия на електронната услуга "Регистрация". В противен случай потребителят няма право да използва услугите за закупуване и/или резервиране на билет за посещение.

                               4. Тази политика не регламентира права и задължения, а има за цел да разясни какви лични данни обработваме, защо и как го правим, включително кога е необходимо да разкриваме лични данни на трети страни.

 

     II. Дефиниции

                              1. Театърът – Театро Арт, с адрес на управление София, ул. „Върбица“ 12 , тел: 00 359 2/ 494 99 80 , електронна поща TheatroART@gmail.com.

                              2. Потребител - ползвател на електронната услуга "Онлайн регистрация на сайта на Театро Арт", налична на електронната страница на Театъра.

                              3. Лични данни - всяка информация, която идентифицира конкретно физическо  или юридическо лице, или която се отнася до физическо или юридическо лице, което може да бъде идентифицирано пряко или непряко.

 

   III. Какви данни обработваме

                              1. Технически данни за потребителя:  електронна поща, IP адрес, браузър, операционна система, за устройството ( компютър, таблет, телефон), с което заявителят разглежда електронната страница, данни за настройките на определени параметри, които са избрани от потребителя или се прилагат по подразбиране и служат за управление на определени функционалности.

                              2. Нетехнически данни за потребителя: име, фамилия, мобилен номер, имейл адрес и парола. 

                              3. Аналитични данни за измерване на аудиторията: аналитични инструменти на трети страни (Google Analytics), които ни помагат да измерим трафика, производителността и тенденциите при използването на страницата. Тези инструменти събират информация, която се изпраща от устройството на заявителя. Аналитичните данни за измерване на аудиторията се обобщават заедно с данните на други заявители по начин, който не позволява идентификацията на отделен потребител.

 

  IV. Как събираме лични данни

                              1. Вие предоставяте свои лични данни посредством електронната страница на Театро Арт www.theatroart.bg, чрез формата за създаване на регистрация.

                              2. В повечето случай данните се събират директно от потребителите, но понякога данните се генерират от използването на електронната страница.

 

     V. Как обработваме лични данни

                              1. Вашите лични данни се използват от Театро Арт, за да Ви бъдат продадени билети, за да направите резервация за билети, да Ви бъде възстановена сума, която е заплатена за билет за представление, което е отменено поради непредвидени обстоятелства, за да Ви бъде създаден профил на купувач в електронната страница на Театро Арт.

                              2. Вашите лични данни се използват за спазване на нормативно установени задължения и законни права и интереси на Театъра.

                              3. Вашите лични данни се използват със статистически и маркетингови цели.   

 

  VI. Категории лица, на които разкриваме лични данни

                              1. Личните данни се разкриват само пред обработващите данните лица - служители на Театро Арт, предварително определени  въз основа на писмено споразумение. Те нямат право да обработват предоставените им лични данни за цели, различни от изпълнението на работата, която им е възложена от Театъра.

                              2. Личните данни може да бъдат разкрити пред трети лица, институции или организации в случаите, когато разкриването е по силата на изрична нормативна уредба като съд, прокуратура, следствие, МВР и др.

                              3. Личните данни може да бъдат разкрити пред лица или институции, осъществяващи контролни функции върху дейността на Театъра.

 

VII. Колко време съхраняваме личните данни

                               1. Театърът съхранява личните данни на потребителите толкова дълго, колкото е необходимо, за да бъдат постигнати целите, посочени в тази политика за поверителност или за да бъдат спазени изискванията на законодателството. С оглед изпълнение на задълженията ни, произтичащи от законодателството, данни за даден потребител се съхраняват за период от 3 години от събирането им.

 

VIII. Как защитаваме личните данни

                              1. Предоставените лични данни ще бъдат съхранявани от Театъра при нормативно определените специални мерки за защита. В съответствие с изискванията на действащото законодателство и добрите практики, Театърът предприема необходимите технически и организационни мерки, за да бъдат личните данни на потребителите в безопасност.

 

   IX. Права на потребителите

                              1. Право на достъп до личните данни, които се отнасят до Вас, включително право на информация за източника на данните, целите на обработването и за третите лица, на които данните са разкривани.

                              2. Право да оттеглите съгласието си по всяко време, когато данните се обработват на основание на Вашето съгласие.

                              3. Право всеки създаден потребителски профил да бъде изтрит през интернет страницата на Театъра.

                              4. Право да актуализирате или коригирате личните си данни, така че да са винаги точни.

                              5. Право да поискате изтриване на Вашите лични данни при наличие на предвидените от закона предпоставки.

                              6. Право да поискате да ограничим обработването на личните Ви данни при наличие на предвидените от закона предпоставки например когато сте оспорили точността на личните си данни, за период, който ни позволява да проверим тяхната точност.

                              7. Потребителите имат право да подават жалби и сигнали до Комисията за защита на личните данни ( КЗЛД), в случай, че според тях Театъра нарушава законодателството за защита на личните данни. Инструкциите за подаване на жалби са публикувани в електронната страница на КЗЛД. Потребителите могат да подават жалби и пред други надзорни органи на Европейския съюз, съгласно предвиденото в Регламент ЕС 2016/697 на Европейския Парламент и на Съвета от 27 Април 2016г.

     X. Информация за връзка с Театро Арт

                              1. За въпроси и запитвания относно обработката на лични данни може да се обърнете към Театъра на следния адрес: София, ул. „Върбица“ 12 , тел: 00 359 2/ 494 99 80 , електронна поща TheatroART@gmail.com.

 

   XI.  Актуализиране на политиката за поверителност

 

                              1. Тази Политика е валидна от 20.02.2024г.

                              2. Настоящата Политика може да бъде променяна или допълвана поради изменение на приложимото законодателство, по инициатива на Театъра или на компетентен орган. 

Програма Юни
Програма Септември25


Програма Октомври


23


Програма Ноември


20


Програма Декември


18